נגישות

עקרונות UN Global Compact

  עקרונות UN Global Compact גישת קבוצת לאומי מיקום בדוח

זכויות אדם

1 על עסקים לתמוך ולכבד את ההגנה על זכויות האדם המוגנות בזירה הבינלאומית לאומי מכבד זכויות אדם. הקוד האתי של לאומי, “דרך לאומי”, שהוטמע בקרב כל עובדי הבנק מבהיר בצורה ברורה את עמדות לאומי בנושא.
כמו כן, לפי העניין ובהתאם לסוג ההתקשרות והיקפה, בבואו להתקשר עם ספקים משמעותיים, כולל לאומי סעיפים בנושא מחויבות לזכויות אדם ועובדים.
17

18

33

52

55
61

117

2 על עסקים להקפיד שהם אינם נוטלים חלק בפגיעה בזכויות אדם לאומי עורך בקרה שוטפת וקפדנית, באמצעות רו”ח חיצוני, על חברות כוח האדם שהוא עובד עימן, כדי לוודא שהן מתנהלות על-פי חוק ושומרות את זכויות עובדיהן. כמו כן, מקפידה הקבוצה על כך שבתהליך החתימה על חוזי התקשרות יצהירו חברות למתן שירותים כגון ניקיון, שמירה והסעדה שהן מקיימות את הוראות דיני העבודה. 17

18

33

52

סטנדרטים של העסקה

3 על עסקים לתמוך בחופש ההתאגדות ולהכיר באופן פעיל בזכות למו”מ קולקטיבי קבוצת לאומי מאמינה כי מערכת יחסים הוגנת, שקופה ושיתופית עם נציגות העובדים תורמת לקידום העסקים של הבנק והקבוצה כפי שהיא תורמת לשביעות הרצון של העובדים. מאז הקמתו פועלת בלאומי נציגות עובדים המייצגת אותם אל מול הנהלת הבנק. 17

18

4 חיסול העבודה בכפייה על כל צורותיה בכל הנוגע להעסקת עובדים, קבוצת לאומי פועלת על פי חוק. לאומי אינו מעסיק עובדים בכפייה, ונושא זה מוטמע היטב בארגון. 17
18

5 חיסול בפועל של עבודת ילדים קבוצת לאומי פועלת על פי חוק בכל הנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זה אינה מעסיקה קטינים. 17
18
6 חיסול האפליה בנוגע לתעסוקה ולעבודה קבוצת לאומי מתנגדת לאפליה מכל סוג ואוסרת על התנהגות מפלה בתוך הארגון מכל נימוק שהוא. החלטות הקבוצה בכל הנוגע לעובדים ולמועמדים לעבודה, לקבלתם לעבודה ולקידומם נעשות על בסיס שיקולים ענייניים של ביצועים וכישורים וללא אפליה על רקע דת, גזע, צבע, מין, נטייה מינית, מצב אישי, מוצא, לאום, גיל או מוגבלות. 17

18

62

83

87

90

100

102

103

107

159

איכות הסביבה

7 על עסקים לתמוך בגישה זהירה אל מול אתגרים סביבתיים קבוצת לאומי מכירה באחריותה הסביבתית ובעובדה שפעילותה העסקית יכולה להשפיע על הסביבה, הן במישרין והן בעקיפין. הקבוצה מכירה בסיכונים הפוטנציאליים של חלק מתחומי פעילותה ומקפידה על עקרון הזהירות המונעת, המחייב תשומת לב מיוחדת כדי להימנע מגרימת נזק 17
18
50
141
143
147
8 לנקוט ביוזמות על מנת לעודד אחריות סביבתית גבוהה יותר קבוצת לאומי משקיעה מאמצים רבים בזיהוי פעולות שיביאו להתייעלות ולחיסכון בצריכת אנרגיה. מאמצים אלו באים לידי ביטוי במהלכים להתייעלות אנרגטית, המביאים לא רק תועלת סביבתית אלא גם התייעלות תפעולית בכל הנוגע לצריכת חשמל, למיזוג אוויר, לתאורה ולצריכת דלקים. לאומי מקדם את נושא החיסכון באנרגיה בתכנון מתקנים חדשים, בהתייעלות אנרגטית ובחיסכון במשאבים במתקנים קיימים. התייעלות זו מאפשרת הפחתה ניכרת הן בפליטות מזהמים והן בצריכה של משאבים מתכלים. 15
17
18
51
74
131
133
141
143
144
145
147
148

9 לעודד את פיתוחן והטמעתן של טכנולוגיות ידידותיות לסביבה קבוצת לאומי מייחסת ערך עסקי לקידום נושא הקיימות, תוך בחינה של האתגרים בתחום העומדים לפני לקוחותיה ופיתוח מוצרים הנותנים להם מענה. הקבוצה מציעה מספר פתרונות ושירותים עסקיים המסייעים ללקוחות הקבוצה לצמצם את השפעתם על הסביבה ובהם: מימון פרויקטי תשתית סביבתיים כגון מתקנים לאנרגיה סולארית ולהתפלת מים ופרויקטים להסבת מפעלים לגז טבעי; הלוואות ירוקות ללקוחות פרטיים כגון התקנת מתקנים סולאריים קטנים; הלוואות למימון רכישה של כלי-רכב היברידיים. 17
18
51
141
145
148

מאבק בשחיתות

10 על עסקים לפעול נגד שחיתות על כל צורותיה, לרבות סחיטה ושוחד. קבוצת לאומי כפופה לחוקים נגד שוחד ושחיתות בכל המדינות שבהן היא פועלת. פירוט לגבי נושאים אלה ניתן למצוא בקוד האתי של לאומי, “דרך לאומי”. 17
18
31
32
36
37